خدمات پارکینگ

خدمات پارکینگ شامل موارد زیر می باشد

قفل پارکینگ

خط کشی پارکینگ

خط کشی اپوکسی

خط کشی ترافیکی

اپوکسی

اجرای اپوکسی

پلی اورتان

رنگ صنعتی

رنگ آمیزی پارکینگ

خدمات پارکینگ محافظ ستون فریم دار

تماس با کارشناسان ما 09127793956