تجهیزات ترافیکی

سرعت گیر پلاستیکی

سرعت گیر لاستیکی

چشم گربه ای

نیوجرسی

راهبند

استوانه ایمنی

استوانه ترافیکی

مخروطی ترافیکی

 

traffic equipment