2 برتری ویژه در ضربه گیر ستون های فریم دار

الف- سهولت و امکان نصب ضربه گیر ستون بر روی هر مدل ستون اعم از بتن، فلز ،سنگ سرامیکو…

ب- محافظت دوگانه از خودرو و ستون ، و جلوگیری از شکستن سنگ و سرامیک در زیر محافظ با استفاده از ضربه گیر ستون

ضربه گیر ستون

ضربه گیر ستون

ضربه گیر ستون پارکینگ

ضربه گیر ستون